russitemail
Pieslēgties
Pirkumu grozs
0 0.00

Privātuma politika

 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par tās tiesībām saistībā ar SIA “TSC DUALS” veikto personas datu apstrādi, kā arī veiktās datu apstrādes nolūku, apjomu, datu apstrādes termiņu un aizsardzību.

 

1. Informācija par pārzini

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „TSC DUALS” (turpmāk - PĀRZINIS), reģistrācijas numurs: 40003528558, juridiskā adrese: „Baltegles”, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123.

 


 

2. Kontaktinformācija saziņai personas datu aizsardzības jautājumos

PĀRZIŅA kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: e-pasts info@tscduals.lv vai tālr. 67935830, 24334334.

 


 

3. Personas datu apstrādes raksturojums

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu (datu subjekts): identificējama persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemērām, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajiem fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskā, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.[1]

     3.1. Personas datu kategorijas, kuras PĀRZINIS apstrādā ir:

 • Identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • Kontaktinformācija – adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • Preču pirkumu dati – preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids;
 • Pieejas dati sistēmām – lietotājvārdi un paroles.

 

     3.2. Personas datu kategorijas, kuras PĀRZINIS neapstrādā ir:

 • Sensitīvi personas dati – personas dati, kas atklāj personas rasi, etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, kas ļauj veikt fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

 


 

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un nolūki

PĀRZINIS apstrādā personas datus tikai atbildoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem un  ar tiesisku pamatu:

     4.1. Ar datu subjekta piekrišanu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679, 6. panta pirmās daļas A punkts):

 • Interneta veikala pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā - Interneta veikala klientu pieejas dati sistēmai;
 • Jaunumu par PĀRZIŅA produktiem nosūtīšanas nolūkā – interneta veikala klientu kontaktinformācija.

 

     4.2. Datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679, 6. panta pirmās daļas C punkts):

 • Preču pārdošanas un piegādes, darījumu noformēšanas nolūkā  - interneta veikala klientu identifikācijas dati, kontaktinformācija, preču pirkuma dati;

 

   4.3. Datu apstrāde nepieciešama, lai ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa likumiskās intereses (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679, 6. panta pirmās daļas F punkts):

 • Noziedzīgu nodarījumu novēršanas vai atklāšanas  saistībā ar īpašuma aizsardzību nolūks – interneta veikala klientu identifikācijas dati, kontaktinformācija, preču pirkuma dati.

 


 

5. Piekļuve personu datiem un personu datu saņēmēju kategorijas

PĀRZINIS veic pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām. Piekļuve datu subjektu personas datiem ir PĀRZIŅA darbiniekiem, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei. Papildus personas datus var saņemt šādas datu saņēmēju/apstrādātāju kategorijas:

     5.1. PĀRZIŅA līgumpartneri:

 • Grāmatvedības sistēmas apkalpojošais uzņēmums
 • Personas datu kategorijas: Interneta veikala klientu identifikācijas dati, kontaktinformācija.
 • Datu apstrāde nepieciešama grāmatvedības sistēmu darbības nodrošināšanai.
 • Informāciju tehnoloģiju servisa nodrošinātājs
 • Personas datu kategorijas: internetveikala klientu - identifikācijas dati, preču pirkumu dati.
 • Datu apstrāde nepieciešama informāciju tehnoloģiju pakalpojumu nodrošināšanai, kļūdu sistēmas darbībā novēršanai un prevencijai.
 • Auditorfirma
 • Personas datu kategorijas: internetveikala klientu identifikācijas dati.
 • Datu apstrāde nepieciešama – PĀRZIŅA saimnieciskās darbības pārbaudei.
 • Kurjera pakalpojumu sniedzējs
 • Personas datu kategorijas: interneta veikala klientu identifikācijas dati un kontaktinformācija.
 • Datu apstrāde nepieciešama – darījuma izpildei, preču piegādes nodrošināšanai.

 

     5.2. Valsts un pašvaldību iestādes:

 • Datu apstrāde notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 


 

6. Personas datu nosūtīšana uz trešajām pasaules valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas)

PĀRZINIS nenodod datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 


 

7. Personas datu glabāšanas ilgums

PĀRZINIS glabā un apstrādā datu subjekta datus kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Dati ir nepieciešami nolūkam kādam ir saņemti;
 • Kamēr PĀRZINIS vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (likums “Par grāmatvedību”, “Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, u.c. );
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;                

                                                                                                                                          


 

8. Datu subjekta tiesības saistībā ar PĀRZIŅA veikto personas datu apstrādi

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt PĀRZINIM piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret tā datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

     8.1. Informācija un piekļuve personas datiem

        1. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par viņa personas datu apstrādi.

        2. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, kādā no sekojošiem veidiem:

           2.1. Iesniedzot rakstveida pieprasījumu klātienē PĀRZIŅA birojā vai kādā citā no tālāk tekstā uzskaitītajām PĀRZIŅA struktūrvienībām:

 • Birojs: “Baltegles”, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
 • Struktūrvienība veikals: “AUTODUALS” veikals t/c “Liiba”, Rīgas ielā 22a, Ķekavā, LV-2123
 • Struktūrvienība veikals: “AUTODUALS” veikals t/c “Valdeka”, Rīgas ielā 11a, Jelgavā, LV-3002
 • Struktūrvienība veikals: “AUTODUALS” veikals t/c “Maxima”, Slokas ielā 115, Rīgā, LV-1067
 • Struktūrvienība veikals: “AUTODUALS” veikals t/c “RIMI”, Skolas ielā 4e, Salaspilī, LV-2121
 • Struktūrvienība veikals: “AUTODUALS” veikals t/c “Apelsīns”, Rīgas gatvē 5, Ādažos, LV-2164
 • Struktūrvienība veikals: “AUTODUALS” veikals t/c “Dauga”, Rīgas ielā 23, Ogrē, LV-5001

 

          2.2. Iesniedzot rakstveida pieprasījumu – nosūtot to pa pastu uz PĀRZIŅA juridisko adresi: “Baltegles”, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123.

          2.3. Iesniedzot rakstveida pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu -  nosūtot to uz e-pastu: info@tscduals.lv

      3. Pieprasījums rakstāms brīvā formā.

      4. Pēc pieprasījuma saņemšanas PĀRZINIS pārliecinās par datu subjekta identitāti un izvērtē pieprasījumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

     5. Datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti mēneša laikā no pieprasījuma par savu tiesību īstenošu iesniegšanas dienas) bez maksas saņemt rakstveida atbildi par pieprasīto informāciju, daļēju informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu.

 

     8.2. Datu labošana un dzēšana

Datu subjekti – Interneta veikala klienti savu datu labošanu var veikt paši savā interneta veikalā reģistrētajā profilā. Neskaidrību gadījumā, vai datu dzēšanas nepieciešamības gadījumā  datu subjektam jāsazinās ar interneta veikala administratoru pa e-pastu shop@tscduals.lv  vai jāvēršas pie PĀRZIŅA 8.1. punktā noteiktajā kārtībā.

 

     8.3. Piekrišanas atsaukšana

 1. Ja personas datu apstrāde notiek pamatojoties uz datu subjekta doto piekrišanu, datu subjektam ir tiesība to jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt, un personas datu apstrāde attiecīgam mērķim tiks pārtraukta.
 2. Datu subjekti - interneta veikala klienti savu piekrišanu ( lietošanas noteikumiem un personas datu apstrādei) dod izdarot attiecīgu atzīmi reģistrējoties. Piekrišanu par jaunumu un aktuālo piedāvājumu saņemšanu – izdarot atzīmi reģistrētajā kontā.
 3. Datu apstrādes piekrišanas atsaukums īstenojams iesniedzot PĀRZINIM rakstveida pieprasījumu kādā no 8.1. punkta otrajā apakšpunktā minētajiem veidiem.
 4. Piekrišana par jaunumu un aktuālo piedāvājumu saņemšanu atsaucama – izdarot atzīmi reģistrētajā kontā.
 5. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.
 6. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādi, kas tiek veikta pamatojoties uz citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem.

 


 

9. Personas datu iegūšanas veidi

PĀRZINIS iegūst personas datus šādos veidos:

 1. Datu subjektam veicot reģistrāciju interneta veikalā;
 2. Datu subjektam izdarot pasūtījumu interneta veikalā;
 3. Piešķirot datu subjektam lietotājvārdu un vai paroli;

 


 

10. Automatizētu lēmumu pieņemšana

PĀRZINIS neizmanto datu subjektu personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanā.

 


 

11. Personas datu aizsardzība

PĀRZINIS aizsargā datu subjektu personas datus, izmantojot tehnoloģiju iespējas un ņemot vērā organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 1. Datu šifrēšana;
 2. Datu uzglabāšana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 3. Datu dzēšana/ iznīcināšana pēc glabāšanas termiņa beigām;
 4. Dokumentu smalcināšana;
 5. Paroles piekļuvei;
 6. Datorsistēmu aizsardzības programmas;
 7. Slēgti skapji un telpas;
 8. Darbinieku instruēšana.

 

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis), par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/45/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, dokuments attiecas uz EEZ. Oficiālais Vēstnesis L119/1, 04.05.2016.