A-14 HOME Perfume Sticks gaisa atsv.150ml - Sunny Home

8.60Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:HPS3
Grupa:Gaisa atsvaidzinātājiMājai
Ražotājs:Areon
Pieejams noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :1 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā Liiba veikals :0 gbRīgas iela 22a, Ķekava
noliktavā Valdeka veikals :0 gbRīgas iela 11a, Jelgava
noliktavā Sloka veikals :0 gbSlokas iela 115, Rīga
noliktavā Salaspils :0 gbSkolas iela 4E, Salaspils
noliktavā T/C Dauga :0 gbRīgas iela 23, Ogre
noliktavā Mežciems veikals :0 gbBiķernieku iela 143, Rīga
noliktavā Vienības gatve veikals :0 gbRīga, Vienības gatve 113, T/C Maxima
Produkta apraksts

Maisījuma bīstamība:

 

Signālvārds: BĪSTAMI!
Produkta identifikatori: 601-029-00-7 (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE; EC 233-881-7 CIS-4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; EC 250-954-9 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; EC 207-431-5 EUCALYPTOL; EC 204-846-3 ALPHA-ISO-METHYLIONONE.
Brīdinājuma uzraksti: 
H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P103 Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti. P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/…/ karstas virsmas. Nesmēķēt. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P303+P351+P353 P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P333 + P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Drošības datu lapa: HPS3

Parametri
Uzdot jautājumu


BEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA
IZDEVIGAS CENAS
+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas