B-5 Tetrosyl melna pusmatēta krāsa aerosolā, 500ml

9.30Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:ATS013
Grupa:Auto ķīmija un piederumi kopšanaiMateriāli virsbūves remontam, krāsasKrāsas, lakas, gruntis
Ražotājs:Tetrosyl
Pieejams noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :>50 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā Liiba veikals :5 gbRīgas iela 22a, Ķekava
noliktavā Valdeka veikals :3 gbRīgas iela 11a, Jelgava
noliktavā Sloka veikals :5 gbSlokas iela 115, Rīga
noliktavā Salaspils :3 gbSkolas iela 4E, Salaspils
noliktavā T/C Dauga :5 gbRīgas iela 23, Ogre
noliktavā Mežciems veikals :3 gbBiķernieku iela 143, Rīga
noliktavā Vienības gatve veikals :3 gbRīga, Vienības gatve 113, T/C Maxima
Produkta apraksts

Profesionālai lietošanai. Piemērota automobiļu virsbūves pārklāšanai. Pateicoties „Tetrosyl New Acrylic Plus” formulai un īpašajai sprauslai, tiek nodrošināts lielisks smidzinājums tieši no aerosola.Lietošanas pamācība: pirms lietošanas rūpīgi sakratīt aerosolu, kā arī starp virsmas apstrādes reizēm. Turēt aerosolu 20 - 25 cm no krāsojamās virsmas un uzklāt 2 - 3 kārtas. Ļaut apžūt 3 - 5 minūtes, pirms uzklāt nākamo kārtu. Nožūst aptuveni 10 minūšu laikā 20°C.

Tīrīšana: pēc virsmas apstrādes, apgriezt aerosolu otrādi un izpūst tīru sprauslu. Ja sprausla ir ciet, noņemt to no aerosola un iztīrīt ar šķīdinātāju. Šķērsļus sprauslā var izņemt/notīrīt ar adatu. Mainot sprauslu, turēt aerosolu pēc iespējas tālāk no sejas, gadījumā, ja netīšām tiek izpūsta gruntskrāsa.

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: BĪSTAMI!

Brīdinājuma uzraksti:

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības prasību apzīmējumi:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. P405 Glabāt slēgtā veidā. P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem.

Satur: ACETONE, BUTYL ACETATE -norm, ISO-BUTANOL, PROPAN-2-OL.

Drošības datu lapa: ATS013

Drošības datu lapa
Parametri
Uzdot jautājumu


BEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA
IZDEVIGAS CENAS
+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas