Tetrosyl sarkanbrūna gruntskrāsa aerosolā, 500ml

9.30Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:ATS012
Grupa:Auto ķīmija un piederumi kopšanaiMateriāli virsbūves remontam, krāsasKrāsas, lakas, gruntis
Ražotājs:Tetrosyl
Pieejams
noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :32 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
Produkta apraksts

Kvalitatīva gruntskrāsa aerosolā profesionālai lietošanai. Piemērota automobiļu virsbūves pārklāšanai. Pateicoties „Tetrosyl New Acrylic Plus” formulai un īpašajai sprauslai, tiek nodrošināts lielisks smidzinājums tieši no aerosola.

Lietošanas pamācība: pirms lietošanas rūpīgi sakratīt aerosolu, kā arī starp virsmas apstrādes reizēm. Turēt aerosolu 20 - 25 cm no krāsojamās virsmas un uzklāt 2 - 3 kārtas. Ļaut apžūt 3 - 5 minūtes, pirms uzklāt nākamo kārtu. Nožūst aptuveni 10 minūšu laikā 20°C.

Tīrīšana: pēc virsmas apstrādes, apgriezt aerosolu otrādi un izpūst tīru sprauslu. Ja sprausla ir ciet, noņemt to no aerosola un iztīrīt ar šķīdinātāju. Šķērsļus sprauslā var izņemt/notīrīt ar adatu. Mainot sprauslu, turēt aerosolu pēc iespējas tālāk no sejas, gadījumā, ja netīšām tiek izpūsta gruntskrāsa.

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: BĪSTAMI 

Brīdinājuma uzraksti: 

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības prasību apzīmējumi:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. P261 Izvairīties ieelpot smidzinājumu. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

Satur: ACETONE, BUTYL ACETATE -norm, ISO-BUTANOL, PROPAN-2-OL.

Drošības datu lapa: ATS010

Drošības datu lapa
Parametri
Uzdot jautājumuBEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA

IZDEVĪGAS CENAS

+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas