russitemail
Pieslēgties
Pirkumu grozs
0 0.00
Auto ķīmija Gaisa atsvaidzinātāji Eļļas Auto spuldzes Vējstiklu slotiņas Auto paklājiņi Sēdekļu pārvalki

Paneļiem un plastmasas detaļām

Paneļu kopšanas līdzeklis-putas, aerosolā Triplewax, ar augļu aromātu, 500ml

kods: TDH500
ražotājs: Triplewax


ir noliktavā, 50+ gab.
cena 6.90
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 20.04.2021.

Notīra virsmu no netīrumiem un dubļiem. Piešķir virsmai satīna spīdumu, kā arī atstāj patīkamu augļu aromātu. Nesatur silikonu. Ūdens bāzes formula pasargā virsmu no plaisāšanas, izžūšanas un izbalēšanas.

Maisījuma bīstamība:

 

Signālvārds: BĪSTAMI!
Brīdinājuma uzraksti: 
H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Drošības prasību apzīmējumi:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.
P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.
P261 Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.
P362+P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F.
P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.
Satur: 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.
Mazgāšnas līdzekļu marķējums: 5 - < 15% alifātiskie ogļūdeņraži, < 5% nejonu virsmaktīvās vielas, < 5% smaržas un aromātiskās kompozīcijas, < 5% polikarboksilāti.