russitemail
Pieslēgties
Pirkumu grozs
0 0.00
Auto ķīmija Gaisa atsvaidzinātāji Eļļas Auto spuldzes Vējstiklu slotiņas Auto paklājiņi Sēdekļu pārvalki

Auto šampūni

-50%

CarPlan Ultra auto šampūns bez vaska paciņā, 50ml

kods: POL050
ražotājs: CarPlan


ir noliktavā, 50+ gab.
cena 0.50 €0.25
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 17.01.2022.

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: UZMANĪBU!
Brīdinājuma uzraksti: 
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Drošības prasību apzīmējumi:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. P264 Pēc rīkošanās nosmērēto ādu kārtīgi nomazgāt. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. P337+P313 Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. P362+P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.
Satur: BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Mazgāšanas līdzekļu marķējums: < 5% anjonu virsmaktīvās vielas, < 5% nejonu virsmaktīvās vielas.
Drošības datu lapa: POL050