russitemail
Pieslēgties
Pirkumu grozs
0 0.00
Auto ķīmija Gaisa atsvaidzinātāji Eļļas Auto spuldzes Vējstiklu slotiņas Auto paklājiņi Sēdekļu pārvalki

Motora, elektronikas un elektrisko kontaktu tīrīšanas līdzekļi

Dzinēju mazgāšanas līdzeklis "Clinex Engine", 5L

kods: C044
ražotājs: Clinex


ir noliktavā, 50+ gab.
cena 25.90
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 19.09.2021.

Neparasti efektīvs līdzeklis dzinēju un citu automobiļu daļu mazgāšanai. Satur organiskos šķīdinātājus, tāpēc attīra pat visgrūtāk nomazgājamus eļļu un citu naftas produktu radītos netīrumus. Produkts ir paredzēts lietošanai smidzināšanas sistēmās vai arī tradicionālajai mazgāšanai ar rokām.

Atšķaidīšana: Stipri netīru virsmu mazgāšanai 1:0 – 1. Mēreni netīru virsmu mazgāšanai 1:2 - 4

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: BĪSTAMI
Satur: nātrija hidroksīds.
Brīdinājuma uzraksti:  H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi:  P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P405 Glabāt slēgtā veidā.
Papildinformācija: Satur: nejonu virsmas aktīvās vielas (< 5%), anjonu virsmas aktīvās vielas (< 5%), fosfonāti (< 5%).

Drošības datu lapa: C044