russitemail
Pieslēgties
Pirkumu grozs
0 0.00
Auto ķīmija Gaisa atsvaidzinātāji Eļļas Auto spuldzes Vējstiklu slotiņas Auto paklājiņi Sēdekļu pārvalki

Priekšmazgāšanas līdzekļi

Priekšmazgātājs, stipri putojošs, koncentrāts, Dimmex2, 5kg

kods: C012
ražotājs: Clinex


ir noliktavā, 50+ gab.
cena 25.00
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 19.09.2021.

Koncentrēts, stipri putojošs līdzeklis priekšmazgāšanai. Efektīvi šķīdina un notīra ceļu netīrumus, eļļas un sm�%9itus grūti nomazgājamus netīrumus, nelietojot birsti vai sūkli.  Var izmantot automobiļu, piekabju, brezenta tentu, konteineru, vagonu, lauksaimniecības un rūpniecības iekārtu, flīžu grīdu u.c. mazgāšanai.

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: BĪSTAMI!
Bīstamo sastāvdaļu nosaukums etiķetē: Satur : sodium hydroxide; 2-aminonethanol.
Brīdinājuma uzraksti: 
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi:
P260 Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P405 Glabāt slēgtā veidā.

Drošības datu lapa: C012 DDL CLP LV