russitemail
Pieslēgties
Pirkumu grozs
0 0.00
Auto ķīmija Gaisa atsvaidzinātāji Eļļas Auto spuldzes Vējstiklu slotiņas Auto paklājiņi Sēdekļu pārvalki

Ķīmija

-20%

Vējstiklu atledotājs ar smidzinātāju CarPlan -36C, 500ml

kods: PSZ500
ražotājs: CarPlan


ir noliktavā, 50+ gab.
cena 3.48 €2.80
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 17.01.2022.

Kvalitatīvs līdzeklis, kurš paredzēts, lai atkausētu aizsalušus stiklus. Neatstāj švīkas. Iedarbīgs līdzeklis līdz -36°C. Sastāvā ir stiklu tīrošas vielas. Nedrīkst izmantot salonā.

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: UZMANĪBU!
Brīdinājuma uzraksti: 
H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Drošības prasību apzīmējumi:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P233 Tvertni turēt cieši noslēgtu. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet putas, oglekļa dioksīdu, sauso pulveri vai ūdens miglu. P403+P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.
Drošības datu lapa: PSZ500