russitemail
Pieslēgties
Pirkumu grozs
0 0.00
Auto ķīmija Gaisa atsvaidzinātāji Eļļas Auto spuldzes Vējstiklu slotiņas Auto paklājiņi Sēdekļu pārvalki

Riepu adatas

Riepu remonta komplekts

kods: 86499
ražotājs: Carmotion


ir noliktavā, 50+ gab.
cena 3.90
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 07.03.2021.

Komplektā iekļauts: 5 riepu diegi, līme, riepu vīle un īlēns.

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: BĪSTAMI!
Brīdinājuma uzraksti:  H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
Drošības prasību apzīmējumi:  P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/…/ karstas virsmas. Nesmēķēt. P233 Tvertni stingri noslēgt. P240 Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt. P241 Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/izgaismotas/…/iekārtas P242 Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. P243 Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. P331 NEIZRAISĪT vemšanu. P403+P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. P405 Glabāt slēgtā veidā. P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.