Technicqll kontaktlīme neoprēna, 20ml

2.05Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:TR266
Grupa:Līmes, epoksīdi, hermētiķi, līmlentasLīmes
Ražotājs:Technicqll
Pieejams noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :>50 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā Liiba veikals :1 gbRīgas iela 22a, Ķekava
noliktavā Valdeka veikals :2 gbRīgas iela 11a, Jelgava
noliktavā Sloka veikals :3 gbSlokas iela 115, Rīga
noliktavā Salaspils :1 gbSkolas iela 4E, Salaspils
noliktavā T/C Dauga :3 gbRīgas iela 23, Ogre
noliktavā Mežciems veikals :1 gbBiķernieku iela 143, Rīga
noliktavā Vienības gatve veikals :3 gbRīga, Vienības gatve 113, T/C Maxima
Produkta apraksts

Ļoti kvalitatīva neoprēna līme, veido izturīgu un elastīgu savienojumu. Pateicoties augstajai adhēzijai, plaši pielietojama auto apšuvumu, plastmasas, korķa, voiloka, ādas pielīmēšanai, kā arī apavu, ādas un koka iztrādājumu salīmēšanai.

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: BĪSTAMI!

Satur: Heptāns (CAS: 142-82-5), etilacetāts (CAS: 141-78-6), acetons (CAS: 67-64-1), butanons (CAS: 78-93- 3).

EUH208 Satur kolofoniju (Nr. EK: 232-475-7). Var izraisīt alerģisku reakciju. EUH066 Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisas.

Brīdinājuma uzraksti: 

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi:

P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/…/ karstas virsmas. Nesmēķēt. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo un nacionālo likumdošanu.

Drošības datu lapa: TR266

 

Drošības datu lapa
Parametri
Uzdot jautājumu


BEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA
IZDEVIGAS CENAS
+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas