# Triplewax auto šampūns Gold, 500ml

7.89Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:TLG500
Grupa:Auto ķīmija un piederumi kopšanaiVirsbūves un motora kopšana, tīrīšanaMazgāšanas līdzekļi
Ražotājs:Tetrosyl
Pieejams noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :0 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā Liiba veikals :2 gbRīgas iela 22a, Ķekava
noliktavā Valdeka veikals :2 gbRīgas iela 11a, Jelgava
noliktavā Sloka veikals :2 gbSlokas iela 115, Rīga
noliktavā Salaspils :1 gbSkolas iela 4E, Salaspils
noliktavā T/C Dauga :4 gbRīgas iela 23, Ogre
noliktavā Mežciems veikals :0 gbBiķernieku iela 143, Rīga
noliktavā Vienības gatve veikals :5 gbRīga, Vienības gatve 113, T/C Maxima
Produkta apraksts

Pašnožūstošais auto šampūns ir nākamā paaudze auto mazgāšanā. Viegli un ātri lietojams ar izciliem rezultātiem. "Liquid Gold" ietverta uzlabotā ūdens notecēšanas tehnoloģija "wash&go" – nav nepieciešama nosusināšana un laikietilpīga pulēšana. Unikālā, revolucionārā "Liquid Gold" polimēru sistēma bez piepūles iespiežas cauri visu veidu netīrumiem un dubļiem. Pēc noskalošanas, ūdens notek un iztvaiko ar mirdzuma efektu, radot perfektu, nevainojamu spīdumu kā no salona, bez ūdens notecējumiem vai svītrām. Vienkārši ļaut transporta līdzeklim dabiski nožūt 20 minūtes.

Maisījuma bīstamība:Signālvārds: BĪSTAMI

Brīdinājuma uzraksti: 

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Drošības prasību apzīmējumi:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. P264 Pēc rīkošanās nosmērēto ādu kārtīgi nomazgāt. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. P337+P313 Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. P362+P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

Satur: 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.

Mazgāšanas līdzekļu marķējums: 5 - Drošības datu lapa: TLG500

 

Drošības datu lapa
Parametri
Uzdot jautājumu


BEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA
IZDEVIGAS CENAS
+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas