Tetrion līme a/m spoguļiem ar sietiņu, 1g

4.95Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:TMB002
Grupa:Līmes, epoksīdi, hermētiķi, līmlentasLīmes
Ražotājs:Tetrosyl
Pieejams
noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :42 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā Liiba veikals :3 gbRīgas iela 22a, Ķekava
noliktavā Valdeka veikals :3 gbRīgas iela 11a, Jelgava
noliktavā Sloka veikals :3 gbSlokas iela 115, Rīga
noliktavā Salaspils :1 gbSkolas iela 4E, Salaspils
noliktavā T/C Dauga :3 gbRīgas iela 23, Ogre
noliktavā Vienības gatve veikals :3 gbRīga, Vienības gatve 113, T/C Maxima
Produkta apraksts

Viegli lietojama līme, stipra un izturīga saķere ar virsmu. Piemērota lietošanai uz stikla un metāla virsmām, lai pielīmētu spoguļus un antenas. Izturīga pret eļļu un šķīdinātāju ietekmi. Var izmantot temperatūrā līdz 30°C. Stiepes izturība 0.2-0.5 kg/mm2.

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: BĪSTAMI!

Brīdinājuma uzraksti: 

H315 Kairina ādu. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. P264 Pēc rīkošanās nosmērēto ādu kārtīgi nomazgāt. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P272 Piesārņoto darba apģērbu nevajadzētu iznest ārpus darba telpām. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. medicīniska rakstura norādes uz šīs etiķetes). P332+P313 Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu palīdzību. P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. P362+P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. P405 Glabāt slēgtā veidā. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

Satur: 2-HYDROXYPROPYL METHACRYLATE, BISPHENOL A POLYETHYLENE GLYCOL DIETHER DIMETHACRYLATE, ACRYLIC ACID, MALEIC ACID, CUMENE HYDROPEROXIDE, 1-ACETYL-2-PHENYLHYDRAZINE.

Drošības datu lapa: TMB002

 

Drošības datu lapa
Parametri
Uzdot jautājumuBEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA

IZDEVĪGAS CENAS

+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas