BOLL ML pretkoroz. līdz. slēgtām virs, aero, 500ml, dzintara

7.95Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:BO1010
Grupa:Auto ķīmija un piederumi kopšanaiMateriāli virsbūves remontam, krāsasAntikorozijas pārklājumi
Ražotājs:Boll
Pieejams noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :168 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā Liiba veikals :6 gbRīgas iela 22a, Ķekava
noliktavā Valdeka veikals :6 gbRīgas iela 11a, Jelgava
noliktavā Sloka veikals :6 gbSlokas iela 115, Rīga
noliktavā Salaspils :5 gbSkolas iela 4E, Salaspils
noliktavā T/C Dauga :5 gbRīgas iela 23, Ogre
noliktavā Mežciems veikals :4 gbBiķernieku iela 143, Rīga
noliktavā Vienības gatve veikals :4 gbRīga, Vienības gatve 113, T/C Maxima
Produkta apraksts

Vasku saturošs līdzeklis automobiļu virsbūvju slēgto kārbveida nodalījumu pretkorozijas apstrādei. Veido elastīgu aizsargājošu slāni, kas lieliski pasargā no rūsas veidošanās, ūdens un sāls, tādā veidā paildzinot automobiļa darba mūžu un saglabājot tā vērtību. Veido dzintara krāsas plēvīti. Nesatur silikonu.

Aerosola flakonam komplektā ir pagarinātājcaurulīte.

Maisījuma bīstamība:

 

Signālvārds: BĪSTAMI!
Brīdinājuma uzraksti: 
H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. H315 Kairina ādu. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/…/ karstas virsmas. Nesmēķēt. P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. P251 Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. P260 Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F. P403 Glabāt labi vēdināmā vietā. P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā.
Satur: ogļūdeņraži, C6‐C7, n‐alkāni, izoalkāni, 5% n‐heksāns; ogļūdeņraži, C9‐C11, n‐alkāni, izoalkāni, <2% aromātiskie.

Drošības datu lapa: BO1010

Parametri
Uzdot jautājumu


BEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA
IZDEVIGAS CENAS
+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas